สถานีวิทยุ จส.5 AM 567 KHz ชัยภูมิ

Your station , your music

Slogan
Your station , your music
Description
ให้เป็นคลื่นของท้องถิ่นโดยยึดประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งภาษา ความเป็นวิถีชาวบ้านทั้งเพลงพื้นบ้าน การทำมาหากินความเป็นอยู่ โดยมีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เพื่อรู้รักสามัคคี หล่อหลอมจิตใจผู้ฟังให้เป็นหนึ่งเดียว ไม่ขัดแย้งกับชุมชนไทยท้องถิ่นโดยยึดโยงกับรากฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่นภายใต้กฏหมายของชาติไทย ขอให้ผู้ดำเนินรายการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
Location
Language
Frequencies
Have more info on this station?
Add info