វិទ្យុមានជ័យ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

Cambodia

Description
( FM99.0MHz ) FM99.0MHz (ខេត្ត​ បន្ទាយមានជ័យ) ទំនាទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម: TELL:012 21 46 77/097 847 99 00/081 52 77 99 Radio broadcast assistant: Job description More in this section Job description Salary and conditions Entry requirements Training Career development Employers and vacancy … Related jobs. Assistants undertake key administrative activities as well as assisting in planning, researching and producing live and pre-recorded radio programmes. They often have creative input on the development of new shows or features So you think you want to be
Location
Language
Have more info on this station?
Add info