radio AGORA 105 I 5

svobodni radio I das freie radio: ZWEISPRACHIG ( slowenisch & deutsch )

Slogan
svobodni radio I das freie radio: ZWEISPRACHIG ( slowenisch & deutsch )
Description
radio AGORA 105 I 5 ist seit dem Sendestart 1998 ein medialer (Kunst- und Experimentier-) Raum für slowenisch-, deutsch-, zwei- und mehrsprachige Hörer_innen und Radiomacher_innen in Kärnten und der Südsteiermark und für zugewanderte Menschen, ihre Sprache und Kultur, mit dem Ziel, zur Förderung der Verständigung zwischen den Bevölkerungsgruppen beizutragen. Wir verstehen uns als mehrsprachiges Forum - mit einem Schwerpunkt auf Musik und Literatur aus dem Alpen-Adria-Raum - und als Plattform zur Mitgestaltung für Kunst-und Kulturschaffende, sowie zivilgesellschaftlich engagierte Menschen und Initiativen aus der Region. Als Freies Radio sind wir Sprachrohr für in Gesellschaft und Medien marginalisierte und/oder diskriminierte Menschen und brisante Themen. Wir gestalten Programm, vermitteln Medienkompetenz, beteiligen uns an medienpolitischen Entwicklungen und sind Kooperationspartner für Kulturveranstalter_innen und Bildungseinrichtungen, sowie sozial, feministisch, queer, integrativ, ökologisch und zeitgeschichtlich engagierte Initiativen. Der Offene Zugang zur aktiven Mitgestaltung und authentischen Informationsweitergabe durch freie Radiomacher_innen fördert Medienkompetenz für Menschen jeden Alters und jeder Herkunft. Er ist ein Grundprinzip aller Freien Radios. radio AGORA 105 I 5 ist Mitglied im Verband Freier Radios Österreich (VFRÖ) und der Charta der Freien Radios verpflichtet. In speziellen Ausbildungsmodulen für Schüler_innen und Interessierte aller Altersstufen vermitteln wir in Workshops und/oder individuellem Training die Grundkenntnisse in Moderation, Beitragsgestaltung, Audioschnitt und Medienrecht. Wir stellen technisches Equipment, Know How, unsere Infrastruktur und Sendezeit zur Verfügung und helfen bei der Verwirklichung der Sendung. Der Träger und Medienherausgeber von radio AGORA 105 I 5 ist der gemeinnützige Verein „AGORA-Verein Arbeitsgemeinschaft offenes Radio/Avtonomno gibanje odprtega radia“. Er arbeitet parteipolitisch und von religiösen Institutionen unabhängig, seine Tätigkeit ist nicht auf Gewinn ausgerichtet. Die Abkürzung AGORA steht für „Arbeitsgemeinschaft offenes Radio/Avtonomno gibanje odprtega radia“ und ist eine Anlehnung an das griechische Wort "agora", dem Markt- und Versammlungsplatz der Polis in der Antike. radio AGORA 105 I 5 je od začetka oddajanja leta 1998 medijski, umetnostni in eksperimentalni prostor za slovensko-, nemško-, dvo- ali večjezične poslušalke, poslušalce, radijke in radijce na Koroškem in južnem Štajerskem ter za priseljene ljudi, njihove jezike in kulture. Vse to s ciljem, da pripomore h komunikaciji med narodnostnimi skupinami. Vidimo se kot večjezični forum s poudarkom na glasbi in literaturi iz alpsko-jadranskega prostora, in kot ustvarjalna platforma za umetnike, kulturnike, civilnodružbeno zainteresirane ljudi in pobude iz regije. Kot svobodni radio smo glasilo za vse tiste ljudi in teme, ki jih mediji v glavnem toku poročanja ne upoštevajo ali diskriminirajo. Ustvarjamo program, posredujemo medijske kompetence in smo del medijskopolitičnih razvojev. Smo partner kulturnih prirediteljev in izobraževalnih ustanov ter socialno, feministično, kvir, integrativno, ekološko in zgodovinsko naravnanih pobud. Prosti dostop na radiu AGORA 105 I 5 ljudem brez izkušenj s tem medijem omogoča ustvarjanje lastnih radijskih oddaj. Ta pospešuje medijsko kompetenco ljudi vseh starosti in vseh družbenih ozadij in na ta način pripomore k aktivnemu soustvarjanju in avtentičnemu posredovanju informacij. Odprti dostop je temeljno načelo vseh svobodnih radijev. radio AGORA 105 I 5 je član Zveze svobodnih radijev Avstrije (VFRÖ) in s tem zavezan Listnini svobodnih radijev. V posebnih izobraževalnih delavnicah za šolarke, šolarje in zainteresirane vseh starostnih skupin, posredujemo osnovna znanja o moderaciji, oblikovanju prispevkov, obdelavi tonskega materiala in medijskem pravu. Nudimo znanje, tehnično opremo, naše prostore in oddajni čas ter pomagamo pri uresničitvi lastne radijske oddaje. Nosilec in izdajatelj radia AGORA 105 I 5 je društvo "AGORA-Verein Arbeitsgemeinschaft offenes Radio/Avtonomno gibanje odprtega radia". Ta deluje neodvisno od strankarske politike in verskih ustanov, njegova dejavnost pa je neprofitnega značaja. Sodelovanje med odborom društva, zaposlenimi in svobodnimi sodelavkami in sodelavci poteka v znamenju medsebojnega spoštovanja in obzirne komunikacije. Odprtost in pripravljenost za nadaljnji razvoj sta predpostavki za sodelovanje z nami. V okviru svojih zmožnosti poskuša AGORA zaposlene dostojno plačevati in sodelavke ter sodelavce motivirati k udeleževanju na dodatnih poklicnih izobraževanjih in tečajih, ki jim omogočajo soudeležbo v času primernem tehničnemu in novinarskemu razvoju. Kratica AGORA pomeni „Arbeitsgemeinschaft offenes Radio/Avtonomno gibanje odprtega radia“. Istočasno opisuje agoro, centralni trg v antični Grčiji, kjer so se srečevali filozofi in učenjaki, da bi izmenjevali ideje in dognanja.
Website
Location
Language
Frequencies
FM 106.8 Carinthia, Wolfsberg
FM 100.9 Carinthia, Villach
FM 98.4 Styria, Graz
FM 92.6 Styria, Graz
Have more info on this station?
Add info